English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000670673 ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ България, гр.София, 1756, бул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ № 8

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- гр. София“ 26.10.2016 2 999 836.48 2 993 356.48 6 480.00 2 394 616.54 34 В изпълнение (от дата на стартиране)
ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ НАУКИ 12.04.2017 583 122.89 583 122.89 0.00 277 171.88 26 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Разработка на иновативна система за измерване на парциални налягания и концентрация на газове - Импулсен йoнизационен манометър 18.07.2018 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
Разработване на продуктова иновация в "Е.Миролио" ЕАД 30.05.2018 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Национален център по мехатроника и чисти технологии 28.02.2018 71 В изпълнение (от дата на стартиране)
Студентски практики 29.03.2016 34 Приключен (към датата на приключване)
"Студентски стипендии - фаза 1" 29.03.2016 38 Приключен (към датата на приключване)
Разработка на иновативен контейнер за разделно събиране на отпадъци за външна употреба, захранван със зелена енергия 01.06.2018 19 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.