English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
831652485 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД България, гр.София, 1619, ул.ДАМЯНИЦА, номер 3-5

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
„Повишаване на енергийната ефективност в „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД“ 18.12.2017 3 522 259.82 894 864.95 2 627 394.87 357 945.98 24 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница BG16M1OP001-2.001-0001-C04
Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене BG16M1OP001-3.001-0006-C01
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана BG16M1OP002-2.005-0006-C02
Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори :65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2 BG16RFOP001-2.001-0107-C02
Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ-Самоков и сградата на ОУ "Авксентий Велешки"-гр.Самоков BG16RFOP001-2.001-0099-C01
Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан BG16M1OP002-1.009-0002-C03
Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община BG16RFOP001-1.001-0001-C02

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене BG16M1OP001-3.001-0006-C01

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.