English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
103598447 "Агенда" ООД България, гр.Варна, 9000, ул."Йоан Екзарх" № 3, ет. 2

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Бизнес и местна власт - ЗАЕДНО за активиране на безработни младежи, професионална квалификация и заетост 01.04.2016 273 361.81 273 361.81 0.00 154 114.29 20 Приключен (към датата на приключване)
Рубикон 54 - социално предприемачество в "Агенда" ООД 31.10.2018 91 295.11 91 295.11 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Твоето бъдеще е в твоите ръце 04.05.2016 20 Приключен (към датата на приключване)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).