English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203008787 АКТИВ БИЛДИНГ ИНК ЕООД България, гр.София, 1330, ВАРДАР, номер 24, вх.Б, ет.1, ап.1

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновяване на паркове, зелени пространства и улици BG16RFOP001-1.026-0002-C01

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.