English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203008787 "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК" ЕООД България, гр.София, 1330, ж.к Красна поляна, бул. Вардар № 24, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновяване на паркове, зелени пространства и улици BG16RFOP001-1.026-0002-C01

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.