English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
202713417 ИСА ТСИ ЕООД България, гр.София, 1111, ГЕО МИЛЕВ, НИКОЛАЙ КОПЕРНИК, номер 25, ет.6

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
„Енергийна ефективност и ефикасност в “ИСА ТСИ” ЕООД" 21.08.2017 1 501 572.50 1 058 040.75 443 531.75 1 057 740.00 16 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.