English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
110564769 "АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ ВАРОША" ООД България, гр.Ловеч, 5500, ул. ""Търговска" №55, бл. "Космос", вх. Е, ет. 3, ап.1

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч BG16RFOP001-5.001-0017-C01

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч BG16RFOP001-5.001-0017-C01

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).