English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203113877 ПЪТИЩА ПЛОВДИВ ГРУП ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, бул. ЦАР БОРИС ІІІ ОБЕДИНИТЕЛ, номер 37

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница BG16M1OP001-2.001-0001-C04

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница BG16M1OP001-2.001-0001-C04

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.