English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
106623902 "БДМ-АУТО ГРУП" ООД България, гр.Враца, 3000, бул. "Христо Ботев" 198

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване функционирането на ОИЦ Враца BG05SFOP001-4.001-0024-C02
"СТИМУЛ за ранно детско развитие" BG05M9OP001-2.004-0058-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).