English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
124669805 ГЕРГАНА - ДЕНИЦА ЕООД България, гр.Каварна, 9650, ул.ДОНЧО ИЛ.СТОЙКОВ 14

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Осигуряване на топъл обяд в община Шабла 2016" BG05FMOP001-3.002-0016-C04

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Осигуряване на топъл обяд в община Шабла 2016" BG05FMOP001-3.002-0016-C04

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.