English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
176299200 "ТПО-Варна-Център за проучване, проектиране и бизнес осигуряване" България, гр.Варна, 9002, р-н Приморски бул.Цар Освободител 76Г, ет.4

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Естетизация и модернизация на градската среда във Варна BG16RFOP001-1.002-0002-C02

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Естетизация и модернизация на градската среда във Варна BG16RFOP001-1.002-0002-C02

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.