English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
202486115 ЕЕ Консулт ЕООД България, гр.Казанлък, 6100, Aлександър Стамболийски, номер 30, ап.26

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Най-доброто за децата BG16RFOP001-5.001-0012-C01
"Най-доброто за децата" - част 2 BG16RFOP001-5.001-0050-C02

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Най-доброто за децата BG16RFOP001-5.001-0012-C01
Най-доброто за децата BG16RFOP001-5.001-0012-C01
"Най-доброто за децата" - част 2 BG16RFOP001-5.001-0050-C02
"Най-доброто за децата" - част 2 BG16RFOP001-5.001-0050-C02

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.