English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
115063954 ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ "РОМА - ПЛОВДИВ" България, гр.Пловдив, 4006, ул. "МАЛИНА" № 12

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
"Гъвкав екип за активно включване на групи в риск" 30.03.2017 289 639.47 289 639.47 0.00 0.00 22 Прекратен (към дата на прекратяване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.