English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
177201636 СЕЛ-ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД България, гр.Пловдив, 4000, ул."Удроу Уилсън" № 6

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив BG16RFOP001-1.003-0003-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.