English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
115167522 ЧУГУНОЛЕЕНЕ - ПЪРВОМАЙ АД България, гр.Първомай, 4270, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Повишаване на енергийната ефективност в Чугунолеене Първомай АД 28.12.2017 4 847 225.00 2 423 612.50 2 423 612.50 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Обучениe в Чугунолеене - Първомай 16.03.2018 26 400.00 26 400.00 0.00 26 400.00 9 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.