English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
127001597 "Автомагистрали - Черно море" АД България, гр.Шумен, 9700, ул. "Александър Константинов" №8

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Повишаване на енергийната ефективност в "Автомагистрали - Черно море" АД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване 15.12.2017 4 866 200.00 2 433 100.00 2 433 100.00 973 240.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).