English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
202218735 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД България, гр.София, 1202, Княгиня Мария Луиза, номер 84

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Интегриран столичен градски транспорт - фаза II 21.02.2018 36 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.