English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
130185141 "ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС" АД България, гр.София, 1000, бул.Андрей Ляпчев № 51

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Затворена рециркулационна система за производство на Есетрови риби BG14MFOP001-2.006-0004-C03
Подобряване на производствения капацитет и създаване на експортен потенциал на "АТЕКС" ООД BG16RFOP002-2.001-0339-C01
Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на продуктовия асортимент BG16RFOP002-2.001-0228-C02
Повишаване производителността на Валинор ООД чрез закупуване на високопроизводително оборудване. BG16RFOP002-2.001-0467-C01
Повишаване на енергийната ефективност във ВАНЕСА - М ЕООД BG16RFOP002-3.001-0284-C01
Подобряване на производствения капацитет в „ДИК - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД BG16RFOP002-2.001-0881-C01
Подобряване на условията на труд за по-качествена заетост и ресурсна ефективност в Евро Старс ООД BG05M9OP001-1.008-1936-C01
Внедряване на иновации в "Евросайт" ООД BG16RFOP002-1.001-0224-C01
Развитие на управленския капацитет на ЕЛЕКС ГРУП - ХОЛДИНГ ЕООД за ефективна организация на основните фирмени процеси. BG16RFOP002-2.002-0417-C01
Висококачествени столове BG16RFOP002-2.001-0361-C01
Подобряване на производствения капацитет в "Кирково" ООД BG16RFOP002-2.001-0986-C01
"ЛАНД-МЕТАЛ" ЕООД с нов производствен капацитет и подобрени продукти BG16RFOP002-2.001-0746-C01
Повишаване на енергийната ефективност в “Леомет” ЕООД, с. Поповци с цел повишаване конкурентоспособността на предприятието. BG16RFOP002-3.001-0530-C02
Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на Мегахим АД BG16RFOP002-3.001-0742-C01
Повишаване на конкурентоспособността на МИЛЕНИУМ МК 2010 ООД чрез подобряване на енергийната ефективност на дружеството BG16RFOP002-3.001-0785-C01
Повишаване на енергийната ефективност в Минстрой Марица Изток АД BG16RFOP002-3.002-0140-C01
Подобряване на енергийната ефективност на Новотехпром ООД BG16RFOP002-3.001-0863-C02
Повишаване на производствения капацитет на "Пасат антени" ООД BG16RFOP002-2.001-1091-C01
Повишаване на енергийната ефективност в Родопи Еко Проджектс ЕООД BG16RFOP002-3.002-0079-C01
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд ЕООД BG16RFOP002-3.001-0536-C01
"Подобряване на производствения капацитет на "Си Ди Ел" ООД" BG16RFOP002-2.016-0003-C01
Подобряване на производствения капацитет в Стеаринос ООД. BG16RFOP002-2.001-0811-C01
Повишаване на енергийната ефективност на Уолтопия АД BG16RFOP002-3.002-0069-C04
Капацитет за разреж на "Хемимонд" АД BG16RFOP002-2.001-1290-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на производствения капацитет в „ДИК - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД BG16RFOP002-2.001-0881-C01

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.