English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
204867684 ХРОМАТИК СОФТУЕР ООД България, гр.Враца, 3000, гр. Враца 3000, ж.к. Дъбника, Блок Орбита No 10, вх. Б, ет. 6, ап. 41

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Разработване на уеб-базиран софтуер за проучвания "Таен клиент" 13.06.2019 206 380.03 165 104.02 41 276.01 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.