English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203630255 ЧЕХ АГРО-ХОЛД ООД България, гр.Враца, 3000, ж.к. "Източна промишлена зона"

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Инвестиции в рибовъдна ферма за шаран, толстолоб и бял амур 01.07.2019 416 990.70 208 495.35 208 495.35 0.00 12 Сключен

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.