English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000674910 Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив България, гр.Пловдив, 4006, бул. „Санкт Петербург“ № 61

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Национален център по мехатроника и чисти технологии 28.02.2018 71 В изпълнение (от дата на стартиране)
Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" 30.03.2018 68 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Национален център по мехатроника и чисти технологии BG05M2OP001-1.001-0008-C03

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.