English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
120549872 ЧЕЧОСАН ЕООД България, гр.Смолян, 4700, ул. Петър Берон, номер 11

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Подобряване качеството на работните места в “Чечосан” ЕООД 18.05.2017 203 740.00 203 740.00 0.00 188 094.07 11 Приключен (към датата на приключване)
“Обучение за придобиване и повишаване на професионалната квалификация на заети лица в “Чечосан” ЕООД” 01.03.2018 59 400.00 59 400.00 0.00 58 080.00 14 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване качеството на работните места в “Чечосан” ЕООД BG05M9OP001-1.008-0122-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.