English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203810958 "Паралакс Студио" ЕООД България, гр.София, 1142, район Възраждане, ж.к. Сердика, бл. 3, вх. В, ап. 76

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат" BG16RFOP001-2.001-0056-C05

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат" BG16RFOP001-2.001-0056-C05

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.