English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
121242342 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД България, гр.София, 1000, НИШАВА, номер 106

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр.Пещера BG16RFOP001-2.001-0004-C01
Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. "Пирин" №29-31, ул. "Христо Ботев" №7-9, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19, ул. “Княз Борис I” № 5, ул. "Бистрица" №5, ул. "Александър Буйнов" №19,21,23, ул. "Юрий Гагарин" № 2-4 и ул. "Асен Хадживасилев" №1 - гр.Сандански, община Сандански BG16RFOP001-2.001-0169-C02
Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол - втора фаза BG16M1OP002-1.005-0001-C03
„Интензивно и полуинтензивно развъждане и отглеждане на риба в Рибно стопанство в съществуващ язовир в ПИ № 54145.52.29 и ПИ № 54145.52.28, землище с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна“ BG14MFOP001-2.006-0041-C04

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.