English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
831478789 ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ ООД България, гр.София, 1000, гр. София 1000, район р-н Триадица, АЛАБИН No 28, ет. 1

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Добри условия на труд - качествени работни места в Чи Ессе Трейдинг ООД 08.06.2017 116 000.00 116 000.00 0.00 115 794.00 8 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нови работни места за нови възможности BG05M9OP001-1.003-0349-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.