English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
CY10190680J T.G. T-Gate Ltd Кипър, Mourouzi Str. Georgia Court, Flat 301-401, CY-4001, Mesa Geitonia LIMASSOL, CYPRUS

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Мтел за Мтел: Технологии с бъдеще“ BG05M9OP001-1.022-0015-C01

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Мтел за Мтел: Технологии с бъдеще“ BG05M9OP001-1.022-0015-C01

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.