English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
123618423 ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ, номер 23

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Конкурентоспособност и устойчиво развитие чрез енергийна ефективност" BG16RFOP002-3.001-0112-C01
Постигане на интелигентен и устойчив растеж в "АТРА 96" ООД чрез създаване на иновационна среда и инфраструктура за внедряване на иновативни продукти BG16RFOP002-1.001-0212-C01
Постигане на интелигентен и устойчив растеж в "АТРА Експорт" ООД чрез създаване на иновационна среда и инфраструктура за внедряване на иновативни продукти BG16RFOP002-1.001-0210-C01
"Развитие на управленския капацитет и растеж за "Глас Дизайн" ООД" BG16RFOP002-2.002-0013-C01
Внедряването и пускане в производство на БЕЗДИСПЕРСИОНЕН ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР BG16RFOP002-1.001-0139-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Елинда-А" ООД BG16RFOP002-3.001-0802-C02
Инженери в действие BG05M9OP001-1.003-0106-C02
Внедряване, пускане в производство и пазарна реализация на "Интелигентен подвижен електрически контакт" . BG16RFOP002-1.001-0199-C01
Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап ІІ BG16RFOP001-1.006-0001-C02
Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора BG16RFOP001-1.006-0002-C01
Повишаване на енергийната ефективност в ПРИСОЕ ПАК АД BG16RFOP002-3.001-0021-C01
Подобряване на енергийната ефективност в "СТС Пак Холдинг" ООД BG16RFOP002-3.001-0125-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора BG16RFOP001-1.006-0002-C01

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.