English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Дирекция "Координация на програми и проекти", УО на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 България, гр.София, 1000, ул. "Дякон Игнатий" 7-9

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
„Техническа помощ за обезпечаване извършването на административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” 01.12.2014 1 801 200.00 1 801 200.00 0.00 376 607.39 109 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Популяризиране на ОПТТИ сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции) и извършване на социологически проучвания" 25.01.2018 1 075 752.50 1 075 752.50 0.00 370 890.04 43 В изпълнение (от дата на стартиране)
Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и звена и служители в МТИТС, пряко ангажирани с дейности по ОПТТИ 2014-2020 г. 01.01.2016 4 074 382.38 4 074 382.38 0.00 343 205.44 60 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Подобряване на материално-техническите условия на дирекция „Координация на програми и проекти” чрез извършване на преустройство и оборудване на ІV-ти етаж в сградата на МТИТС, ул. „Гурко” № 6 за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти” - Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” 25.07.2017 3 300 000.00 3 300 000.00 0.00 2 640 000.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
Популяризиране на ОПТТИ чрез организиране на публични събития, изработка на рекламни и печатни материали 14.07.2016 1 620 880.21 1 620 880.21 0.00 593 279.30 78 В изпълнение (от дата на стартиране)
Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. 06.06.2016 3 403 200.00 3 403 200.00 0.00 3 403 200.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка и инсталиране на офис техника и консумативи за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.” 01.11.2015 1 038 900.00 1 038 900.00 0.00 517 394.00 44 В изпълнение (от дата на стартиране)
Техническа помощ за повишаване нивото на пътната безопасност 26.06.2017 453 600.00 453 600.00 0.00 0.00 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
Извършване на оценки по ОПТТИ и ОПТ 01.12.2017 1 773 600.00 1 773 600.00 0.00 0.00 56 В изпълнение (от дата на стартиране)
Популяризиране на ОПТТИ чрез аудио-визуални материали, интернет страница и медийно обслужване 01.07.2016 1 001 040.00 1 001 040.00 0.00 63 519.60 54 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).