English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
130277958 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД България, гр.София, 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Подобряване качеството на предоставяните услуги чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение в „ЧЕЗ Разпределение България” АД 02.05.2017 183 158.40 146 526.72 36 631.68 0.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Уча и се развивам в ЧЕЗ 20.03.2018 16 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения BG16M1OP002-4.001-0001-C05
Бюджетна линия "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" BG16RFOP002-5.005-0001-C01
Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония" BG16M1OP001-1.002-0002-C01
Техническа помощ за подготовка на проект"Модернизация на железопътна линия София - граница с Република Сърбия" BG16M1OP001-5.001-0018-C02
„Модернизиранe на учебната база на НСА „Васил Левски” София- сградата на ул. „Гургулят” 1” BG16RFOP001-3.003-0001-C02
Живот в достойна среда BG05M9OP001-2.002-0162-C02
Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия BG16RFOP001-3.002-0030-C02
Осигуряване функционирането на ОИЦ Враца BG05SFOP001-4.001-0024-C02
Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1 BG16RFOP001-5.001-0022-C01
Предоставяне на социална услуга "личен асистент" в домашна среда и създаване на дневен център за интеграция и подкрепа на хора с увреждания в район "Лозенец" Столична община BG05M9OP001-2.002-0172-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.