English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
130277958 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД България, гр.София, 1784, бул. Цариградско шосе №159, БенчМарк Бизнес Център

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Подобряване качеството на предоставяните услуги чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение в „ЧЕЗ Разпределение България” АД 02.05.2017 183 158.40 146 526.72 36 631.68 103 485.67 20 Приключен (към датата на приключване)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Уча и се развивам в ЧЕЗ 20.03.2018 16 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения BG16M1OP002-4.001-0001-C06
Бюджетна линия "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" BG16RFOP002-5.005-0001-C01
Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония" BG16M1OP001-1.002-0002-C01
Техническа помощ за подготовка на проект"Модернизация на железопътна линия София - граница с Република Сърбия" BG16M1OP001-5.001-0018-C02
„Модернизиранe на учебната база на НСА „Васил Левски” София- сградата на ул. „Гургулят” 1” BG16RFOP001-3.003-0001-C02
Живот в достойна среда BG05M9OP001-2.002-0162-C02
Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия BG16RFOP001-3.002-0030-C02
Осигуряване функционирането на ОИЦ Враца BG05SFOP001-4.001-0024-C02
Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1 BG16RFOP001-5.001-0022-C01
“Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“ BG16RFOP001-5.002-0026-C01
Предоставяне на социална услуга "личен асистент" в домашна среда и създаване на дневен център за интеграция и подкрепа на хора с увреждания в район "Лозенец" Столична община BG05M9OP001-2.002-0172-C01
Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика BG05M2OP001-1.002-0019-C03
Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) BG05M2OP001-1.001-0004-C03

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.