English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
202498181 Ямайка ЕАД България, гр.София, 1324, гр. София, район р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл. 883, вх. Г, ет. 2, ап. 86

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Равен старт и нови възможности за заетост и обучение на безработни и неактивни младежи във фирма “Ямайка“ ЕАД 01.08.2016 157 765.60 157 765.60 0.00 157 765.60 14 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.