English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
131230324 "Транс Ко 04" ЕООД България, гр.София, 1784, бул. "Цариградско шосе" 139

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нова възможност за младежка заетост BG05M9OP001-1.001-0001-C05
Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, като бенефициент по ОП ТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ BG16M1OP001-5.001-0002-C04
Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" по приоритетна ос 5 «Техническа помощ» на Оперативна програма «Иновации и конкурентоспобност» 2014-2020 BG16RFOP002-5.002-0001-C05
Дейности, свързани с популяризиране на ОПОС в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014- 2020 г. за периода 2017 г. - 2018 г. BG16M1OP002-6.002-0001-C03
Заедно растем BG05M2OP001-3.001-0027-C02
Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината BG05M2OP001-3.001-0117-C03
Дъга на толерантността - партньорство за ефективна интеграция BG05M2OP001-3.002-0037-C03
Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград BG05M9OP001-2.004-0053-C02
Създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Перник BG05M9OP001-2.002-0139-C03
Активиране и интегриране на пазара на труда на младите хора в община Приморско BG05M9OP001-1.002-0111-C02
Eфективно функциониране на Областен информационен център - Русе. BG05SFOP001-4.001-0005-C04
Богатството на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж BG05M2OP001-3.001-0035-C03
СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РУСЕ BG05M9OP001-2.004-0041-C03
Интеграция на уязвими групи в община Стражица BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Търговище“ BG05SFOP001-4.001-0006-C02
Нови Хоризонти BG05M9OP001-2.002-0182-C01
С грижа за теб BG05M9OP001-2.004-0048-C03
Подкрепа за независим живот в община Шумен BG05M9OP001-2.002-0100-C03
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен BG05SFOP001-4.001-0007-C03
Център за ранно детско развитие в община Шумен BG05M9OP001-2.004-0043-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.