English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201132633 АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ ЕООД България, гр.София, 1000, ул. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ, номер 44, ет.2

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Развитие на социалното предприемачество, чрез създаване на социално предприятие към Агенция ПРО УЕЙ" 01.09.2018 167 650.56 167 650.56 0.00 33 530.11 15 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество 01.10.2018 18 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран градски транспорт на град Дупница BG16RFOP001-1.029-0002-C02

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.