English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
131457813 Комисия за защита от дискеиминация България, гр.София, 1125, бул. Драган Цанков N35

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Противодействие на дискриминацията на пазара на труда 01.06.2018 1 214 972.00 1 214 972.00 0.00 470 716.52 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности 01.02.2016 952 000.00 952 000.00 0.00 898 729.49 22 Приключен (към датата на приключване)
Учим, за да работим по-ефективно 03.07.2018 188 761.90 188 761.90 0.00 187 376.19 6 Приключен (към датата на приключване)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 31.12.2018 12 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.