English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
175237548 НД Консултинг ООД България, гр.София, 1606, бул. "Георги Софийски" № 3

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1 BG16M1OP002-1.006-0003-C04

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1 BG16M1OP002-1.006-0003-C04

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.