English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
175114503 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД България, гр.София, 1000, бул. Витоша № 39, ет. 1 над партер

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Транснационално партньорство за заетост и растеж чрез пре-инкубиране и импакт инвестиции (PRINCIPAL) 15.10.2017 186 296.44 186 296.44 0.00 183 815.64 15 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Телебио - интегрирана платформа за телемедицина“ BG16RFOP002-1.001-0537-C02
Нови подходи и инструменти за развитие на човешките ресурси в групата Екобулпак BG05M9OP001-4.001-0022-C01
Млади предприемачи, подготвени за собствен бизнес BG05M9OP001-1.023-0048-C02
Свежи знания за зелена икономика BG05M9OP001-4.001-0014-C02
Противодействие на дискриминацията на пазара на труда BG05M9OP001-3.017-0001-C01
Насърчаване на предприемачеството в община Симитли чрез прилагане на иновативни модели за подкрепа BG05M9OP001-4.001-0154-C01
Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието BG16RFOP002-2.009-0018-C01
Организационно-административно укрепване, коопериране и интернационализация на „Кооперативен клъстер“ BG16RFOP002-2.009-0053-C01
Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи BG05M9OP001-4.001-0139-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.