English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201566672 ЦУЛЯ ЕООД България, гр.Монтана, 3400, МЛАДОСТ, бл.10, вх.Б, ет.2, ап.24

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
НА РАБОТА В "ЦУЛЯ" 17.08.2016 208 764.40 208 764.40 0.00 203 268.57 15 Приключен (към датата на приключване)
Обучения за строителни работници в "Цуля" 27.02.2018 23 760.00 23 760.00 0.00 23 760.00 6 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.