English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД България, гр.Разград, 7200, бул. „Бели Лом“ №37А

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград 16.01.2017 5 948 844.51 5 948 844.51 0.00 4 101 115.31 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград 30.11.2017 13 563 028.56 8 591 056.88 4 971 971.68 132 682.38 32 В изпълнение (от дата на стартиране)
Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи 01.12.2017 615 000.00 615 000.00 0.00 15 221.75 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата 02.08.2018 989 999.98 989 999.98 0.00 0.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания 02.08.2018 2 421 999.99 2 421 999.99 0.00 0.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).