English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
175292784 "РИЛА КОНСУЛТ" ЕООД България, гр.София, 1000, район "Триадица", ул. "Цар Асен" № 8, ет. 1, ап. 3

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК BG16M1OP002-1.003-0001-C01
"Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България" BG16M1OP002-1.006-0001-C01
„Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ BG16M1OP002-2.006-0004-C01
“Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово” BG16M1OP002-1.009-0004-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Крумовград BG16RFOP001-2.001-0049-C02
Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - общинска собственост BG16RFOP001-2.001-0026-C02
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград BG16RFOP001-2.001-0079-C03
„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица" BG16M1OP002-2.005-0002-C01
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради” BG16RFOP001-2.001-0022-C01
Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – втора група”(СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул. "Шейново" 4, СС "Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул. "Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул. "Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул. "Цар Иван Асен" II, бл. 1) BG16RFOP001-2.001-0117-C04
"Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен" BG16RFOP001-1.014-0001-C01
"Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен" BG16RFOP001-1.014-0002-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК BG16M1OP002-1.003-0001-C01
Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК BG16M1OP002-1.003-0001-C01
"Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България" BG16M1OP002-1.006-0001-C01
Повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Крумовград BG16RFOP001-2.001-0049-C02
Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - общинска собственост BG16RFOP001-2.001-0026-C02
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград BG16RFOP001-2.001-0079-C03
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради” BG16RFOP001-2.001-0022-C01
Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – втора група”(СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул. "Шейново" 4, СС "Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул. "Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул. "Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул. "Цар Иван Асен" II, бл. 1) BG16RFOP001-2.001-0117-C04

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.