English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
103561146 "АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ" ЕООД България, гр.София, 1000, район р-н Оборище УЛ.МОСКОВСКА No 47, ет. 3

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1 BG16M1OP002-1.006-0003-C03

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).