English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203540847 "БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ" АД България, гр.София, 1000, бул. Околовръстен път 757

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване енергийната ефективност на РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0198-C01
Подобряване на енергийната ефективност на „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ – ДБ“ЕООД BG16RFOP002-3.001-0441-C02
"Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване" BG16RFOP002-3.001-0482-C01
"Нови работни места за безработни и неактивни лица в "ДИ ЕЛ ЕМ Консултинг" АД" BG05M9OP001-1.003-1300-C02
Повишаване на енергийната ефективност в „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0774-C01
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в "Ешрефоглу" ООД BG05M9OP001-1.003-1559-C01
Разкриване и оборудване на нови работни места в „Матраци Хегра” ООД BG05M9OP001-1.003-0412-C02
Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци- община Свиленград BG16M1OP002-2.005-0010-C02
Разкриване на нови работни места в Ойрокуриер ЕООД BG05M9OP001-1.003-2892-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0173-C01
Модернизация на съществуващо предприятие за рибопреработка BG14MFOP001-5.004-0016-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.