English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
121265177 ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД България, гр.София, 1000, "Света София" № 7

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Техническа помощ за обезпечаване извършването на административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” BG16M1OP001-5.002-0003-C01
„Нови работни места и устойчива заетост в БИЛКИ ЕООД“ BG05M9OP001-1.003-0025-C02
Нов старт за професионална реализация във "Водстрой 98" АД BG05M9OP001-1.003-0383-C02
Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" BG05M9OP001-5.001-0004-C01
Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор BG16RFOP002-2.004-0001-C02
Социални услуги на едно гише BG05M9OP001-4.001-0059-C01
"СТИМУЛ за ранно детско развитие" BG05M9OP001-2.004-0058-C02
ЗА РАВЕН ШАНС НА ДЕЦАТА BG05M9OP001-2.004-0028-C03
Център за интегрирани услуги, Димитровград BG05M9OP001-2.002-0115-C03
Център за интегрирани услуги, Димитровград BG05M9OP001-2.002-0115-C03
Пълноценен живот - право на всеки BG05M9OP001-2.002-0058-C01
"Независим живот-община Златарица" BG05M9OP001-2.002-0191-C01
"Независим живот-община Златарица" BG05M9OP001-2.002-0191-C01
Достойни граждани на община Камено BG05M9OP001-2.002-0110-C03
"Да продължим доброто дело" BG05M9OP001-2.004-0026-C01
"Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" BG05M9OP001-2.002-0122-C02
Функциониране на Областен информационен център - Перник BG05SFOP001-4.001-0009-C02
Съпричастие-подкрепа, отговорност. BG05M9OP001-2.002-0118-C02
Шанс за нашите деца BG05M9OP001-2.004-0049-C03
Център за ранно детско развитие в община Шумен BG05M9OP001-2.004-0043-C02
Център за ранно детско развитие в община Шумен BG05M9OP001-2.004-0043-C02
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен BG05SFOP001-4.001-0007-C03
„РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ - ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ НАД 65 ГОДИНИ В РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ BG05M9OP001-2.002-0216-C01
Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден BG05M2OP001-2.009-0028-C05
Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства BG05M9OP001-2.004-0047-C03
ПОВИШАВАНЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА УНСС И ПОДОБРЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ИНВЕСТИЦИЯ С МНОГО ИЗМЕРЕНИЯ BG05M2OP001-2.009-0012-C03
Осигуряване на заетост в Хоталич ООД, чрез разкриване на нови работни места BG05M9OP001-1.003-1228-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.