English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
131426974 СОФЕНА ЕООД България, гр.София, 1124, район Средец, ул.Цар Иван Асен II, №65, ет.1

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на енергийната ефективност на "Аги-1" ООД BG16RFOP002-3.001-0912-C01
Постигане на устойчиво енергийно развитие в Айпринт ООД BG16RFOP002-3.001-0336-C01
Затворена рециркулационна система за производство на Есетрови риби BG14MFOP001-2.006-0004-C03
СГРАДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА АКВАКУЛТУРИ В МЕСТНОСТ „ГРАХОРЛИВА ДЪМГА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРЯНЦИ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК BG14MFOP001-5.004-0012-C04
Увеличаване на конкурентните предимства и устойчивостта на "Балканкар Заря" АД чрез инвестиции в енергоефективни технологии BG16RFOP002-3.001-0534-C02
„Разширяване производствения капацитет на Балканпак ЕООД, чрез подобряване енергийната ефективност и въвеждане на енергоспестяващи технологии“ BG16RFOP002-3.001-0489-C02
Внедряване на енергийно ефективни решения за засилване на конкурентните предимства на Бивалвия ООД BG16RFOP002-3.001-0652-C02
Повишаване на енергийната ефективност на "БИЛДИМЕКС ООД" BG16RFOP002-3.001-0743-C01
Подобряване на енергийната ефективност в "Бъдеще" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0234-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "ДАНИ И СИМО" ЕООД посредством внедряване на енергоспестяващи мерки за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност BG16RFOP002-3.001-0718-C01
Повишаване на енергийната ефективност на Димик – Д3 ЕООД с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. BG16RFOP002-3.001-0160-C01
Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в "ЕМИ" ООД BG16RFOP002-3.001-0560-C02
Повишаване на енергийната ефективност в "Ив Стайл" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0047-C01
Оптимизиране на енергийното потребление с цел повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособност на „М.В. Ломоносов“ ООД. BG16RFOP002-3.001-0867-C01
Повишаване на енергийната ефективност на Маус Принт ООД BG16RFOP002-3.001-0832-C02
Подобряване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитета на "Меч" ЕООД, с цел повишаване конкурентоспособността на предприятието. BG16RFOP002-3.001-0205-C01
Повишаване на конкурентоспособността на МИЛЕНИУМ МК 2010 ООД чрез подобряване на енергийната ефективност на дружеството BG16RFOP002-3.001-0785-C01
Повишаване на конкурентоспособността и производствения капацитет на Нюсаид ООД, чрез подобряване на ресурсната и енергийна ефективност BG16RFOP002-3.001-0206-C01
Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом BG16RFOP001-1.034-0001-C03
Енергийна ефективност на административна сграда - общинска администрация Сандански, община Сандански BG16RFOP001-2.001-0076-C01
Енергийна ефективност на сградата на Централна детска градина Първи юни, BG16RFOP001-2.001-0072-C01
Повишаване на административния капацитет на служители на община Свиленград във връзка с изпълнение на проекти за "Енергийна ефективност" BG16RFOP001-8.003-0006-C01
Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.Тутракан BG16RFOP001-2.001-0153-C02
Енергийна ефективност в сградата на Района служба "Пожарна безопасност и защита на населението"- гр.Тутракан BG16RFOP001-2.001-0110-C03
Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл."Възход 3" бл."Възход 4", гр.Тутракан BG16RFOP001-2.001-0051-C02
Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр.Тутракан BG16RFOP001-2.001-0014-C01
Eнергийна ефективност в общински административни сгради - гр. Тутракан BG16RFOP001-2.001-0060-C01
Повишаване на енергийната ефективност на Перформа ЕООД BG16RFOP002-3.001-0766-C02
Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПЛАСТФОРМ" ООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност. BG16RFOP002-3.001-0668-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "Триада Инженеринг" ООД BG16RFOP002-3.001-0721-C01

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.