English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
123641888 БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД България, гр.Казанлък, 6100, пл. "Севтополис" №8

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване енергийната ефективност на „ПАСАТ ПРЕС” ЕООД BG16RFOP002-3.001-0223-C01
Подобряване на безопасността и условията на труд в БЛУРЕД ЕООД BG05M9OP001-1.008-0569-C03
"Интегрирани мерки за осигуряване на по-добра и безопасна работна среда в "Калцит" АД" BG05M9OP001-1.008-0961-C01
Подобряване на условията на труд в "Ремарт 85" ЕООД BG05M9OP001-1.008-2116-C01
Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД BG16RFOP002-3.001-0826-C01
Повишаване на енергийната ефективност в Анес- 96 ООД BG16RFOP002-3.001-0921-C01
Аптека Ерудита – предприятие за бутикова фармация BG16RFOP002-2.002-0480-C02
Добри и безопасни условия на труд 2016 BG05M9OP001-1.008-0119-C03
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд във фирма "АТМ - Спасов"ЕООД BG05M9OP001-1.008-1721-C01
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в БАЛКАН - 2006 ЕООД с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност BG16RFOP002-3.001-0635-C01
Повишаване на енергийната ефективност и организация на производството на БАПА-СПОРТ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0447-C01
Подобряване на енергийната ефективност на „БКК-95“ ООД BG16RFOP002-3.001-0627-C01
Доизграждане и оборудване на предприятие за преработка на миди в гр. Каварна BG14MFOP001-5.004-0013-C03
Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в "Булмекс" ЕООД чрез закупуване на нови машини BG16RFOP002-3.001-0213-C01
Внедряване на енергийно ефективнo оборудване и система за управление на енергията съгласно ISO 50001-2011. BG16RFOP002-3.001-0654-C01
"Енергийна ефективност в ГАП-07 ЕООД" BG16RFOP002-3.001-0026-C01
"Eнергийна ефективност в "Детелина-И" ЕООД" BG16RFOP002-3.001-0314-C01
Подобряване качеството на работната среда в "Ди Ай Ди Билдинг" ЕООД гр. Шумен чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд BG05M9OP001-1.008-0466-C01
Модернизация на съществуващо предприятие за стерилизирани рибни консерви в гр. Шумен BG14MFOP001-5.004-0004-C02
Повишаване на енергийната ефективност в "ДИКМОНТ" ООД BG16RFOP002-3.001-0858-C01
Добри и безопасни условия на труд 2016 BG05M9OP001-1.008-0511-C02
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Еврокварц – МВ ООД, гр. Плевен BG16RFOP002-3.001-0287-C02
Развитие на управленския капацитет и растеж на „Ей Ес Ес” ООД BG16RFOP002-2.002-0049-C01
Устойчив растеж на ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД посредством изпълнението на мерки за повишаване енергийната и ресурсна ефективност BG16RFOP002-3.001-0616-C02
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на заетите в Диел Комерс ООД BG05M9OP001-1.008-0732-C01
Подобряване енергийната ефективност на “ЕНЕВ” ООД BG16RFOP002-3.001-0195-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "Зиесто" АД BG16RFOP002-3.001-0522-C01
"Устойчиво развитие, чрез прилагане на мерки за енергийна и ресурсна ефективност в "ЗТКИ" ООД" BG16RFOP002-3.001-0740-C01
Подобряване на работната и социална среда в КБ Инженеринг EООД BG05M9OP001-1.008-1244-C01
„Устойчиво развитие на Копривлен-мрамор ЕООД чрез енергийна ефективност“ BG16RFOP002-3.001-0018-C01
Повишаване на енергийната ефективност в “КОРКОС" ООД BG16RFOP002-3.001-0798-C02
Енергийна ефективност в „Ленокс Груп“ ЕООД чрез оптимизация на технологичното оборудване BG16RFOP002-3.001-0156-C01
Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на "Марива ПИ" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0771-C02
МЕГАЕНЕРДЖИ BG16RFOP002-3.002-0017-C02
Подобряване енергийната ефективност на „ОЛИМПМИР“ ООД BG16RFOP002-3.001-0152-C01
По-добри условия на труд и организация в Паралел ЕАД BG05M9OP001-1.008-2379-C02
Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в "Пласт - 60" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0448-C01
Повишаване на енергийната ефективност в ПРОГАЛВИС ООД BG16RFOP002-3.001-0312-C01
Развитие на по-ефективни бизнес процеси в "Просис" ЕООД BG16RFOP002-2.002-0246-C03
Подобряване на енергийната ефективност на „РАЗГРАД ПОЛИГРАФ“ ООД BG16RFOP002-3.001-0485-C01
Подобряване на условията на труд и оптимизация на трудовата дейност в "САВ-Разград" ООД BG05M9OP001-1.008-0115-C02
Повишаване на енергийната ефективност на предприятие Сира ООД BG16RFOP002-3.001-0764-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Системно интегриране" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0547-C01
Развитие на управленския капацитет и растеж на "Студентска мрежа" ЕООД чрез внедряване на ERP софтуер и сертифициране на системи за управление. BG16RFOP002-2.002-0288-C01
Изпълнение на енергоспестяващи мерки за повишаване конкурентоспособността на "ТЕХ-МА" ООД BG16RFOP002-3.001-0540-C01
Развитие на управленския капацитет на „УИТМАЙНД“ ЕООД чрез въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/ и внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството BG16RFOP002-2.002-0112-C01
Подобряване качеството на работните места в “Чечосан” ЕООД BG05M9OP001-1.008-0122-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.