English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
130298137 "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 1 240 909.00 226 496.25
203368746 "БДИН БГ КОМ" ООД 1 132 220.00 0.00
202469500 "БЕЛЛА 21" ООД 1 34 210.00 0.00
201424826 "БЕЛФОРТ-ДЕТЕЛИНА" ЕООД 1 82 332.84 0.00
203555176 "Бизконсулт адвайзър" ЕООД 3 340 624.00 163 468.24
104119056 "БИЛЯНА" ООД 1 1 416 123.63 0.00
101159421 "БИНЕР" ООД 1 270 623.93 0.00
112029879 "БИОВЕТ" АД 3 5 565 391.50 0.00
113573168 "БЛУ ПОЙНТ" ЕАД 1 331 799.18 265 438.72
115842916 "БЛУРЕД" ООД 1 142 452.00 0.00
200511057 "БОГОЯ-М" ООД 1 336 180.36 172 814.04
128595875 "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД 1 303 640.00 0.00
117671567 "БТБ БЪЛГАРИЯ" АД 1 399 710.00 0.00
115762445 "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД 2 1 589 250.00 1 105 475.00
126705405 "БУЛТЕМ" ООД 2 330 357.80 0.00
123627778 "Бунекс" ЕООД 1 60 043.63 12 008.73
200117781 "Венеция - 08" ООД 1 185 385.36 146 898.09
813151227 "Вилмар Контрол" ООД 1 162 500.37 91 263.53
117664576 "ВИП КОНТАКТ" ООД 1 154 370.97 80 216.40
203226647 "ВИП професионално почистване" ЕООД 1 173 689.00 0.00
107031266 "ВИП" ООД 1 387 103.00 161 090.60
201594942 "ВКУСНИ ПОДПРАВКИ-2011" ЕООД 1 99 988.00 0.00
201611594 "Влаяна" ЕООД 1 113 663.36 113 061.35
103790974 "Волан" ЕООД 1 320 982.70 221 706.77
101664852 "ВОЛОВАР" ООД 1 171 819.34 171 013.85
Страница (3/160):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).