English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
176185307 Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ 1 198 737.56 183 455.71
176418665 СДРУЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗНАНИЕ ВЪЗМОЖНОСТИ 1 2 067 450.00 1 434 230.00
176958138 Сдружение Кауза Дългач 1 64 185.24 45 862.39
176487711 СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР АЙТОС 1 1 999 765.80 1 435 043.62
177112785 СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР ГЕОДИНАМИКА 1 440 700.00 117 652.66
177126952 СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ 1 465 625.30 149 000.00
176952155 СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА И ХУМАННА МЕДИЦИНА 1 2 125 877.60 1 490 439.96
176418633 СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 1 2 140 390.00 1 491 437.00
177098894 СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗДРАВЕ 1 481 700.00 245 256.71
177127402 СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – БЛАГОЕВГРАД 1 448 781.00 0.00
177087666 СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР КЛИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ 1 1 678 729.21 0.00
177087410 СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ 1 486 684.92 367 682.82
177096402 СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ИЗНОСИТЕЛИ 1 486 869.48 311 374.58
177131294 СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО 1 438 722.00 287 710.71
177099537 СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЪР БУЛТЕХНОПЛАСТ 1 488 872.98 156 439.36
177071751 СДРУЖЕНИЕ КООПЕРАТИВЕН КЛЪСТЕР 1 463 300.64 354 163.90
177037471 СДРУЖЕНИЕ МИГ САМОКОВ 1 48 848.00 0.00
101536112 СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ /СЮЗО/ 1 285 990.12 228 792.10
121112644 СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ "МАЛКИ БЪЛГАРСКИ ХОРА" 1 390 500.00 225 940.26
176640267 Сдружение Национално сдружение на експертите по обществени поръчки 1 85 795.96 0.00
176965855 Сдружение 'НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ" 1 35 500.00 0.00
177129585 СДРУЖЕНИЕ ПРОИНТЕКС 1 365 063.16 187 686.09
176042316 Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански" 1 41 667.60 0.00
123079354 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 271 393.67 84 689.01
102897941 Сдружение с нестопанска цел "Бизнес център Бургас" 1 234 380.25 0.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.