English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
131287574 "ТелеТек Истърн Юръп" ЕАД 1 316 605.00 251 834.28
202885071 "ТЕМАКС ЮГ" ЕООД 1 377 405.20 344 237.09
201568310 "ТЕТБРЮЛЕ 2" ООД 1 150 579.40 50 628.96
204273030 "ТИАРА 2016" ЕООД 1 97 434.39 19 486.88
104578390 "Тотал Вини - ГР. ЛЯСКОВЕЦ" ООД 1 242 221.00 157 081.68
200984524 "ТРАНС- ЦИМЕНТ Е" ЕООД 1 194 858.20 155 886.56
200720740 "ТРАНСКАР - ВЛАДИ" ЕООД 1 185 045.00 132 115.78
831038583 "Транссигнал" ЕООД 1 253 932.10 203 145.68
127023580 "ФАРМА ВЕТ" ООД 2 2 197 475.64 727 980.75
201521257 "ФИТИБО" ООД 1 82 900.00 80 766.15
820137427 "ФИТОФАРМА" ЕООД 1 376 500.00 0.00
205100024 "Фиш Фактори" EООД 1 1 695 493.47 0.00
176263784 "ФОНДАЦИЯ ЧЕРГА" 1 91 580.00 90 263.34
121436112 "Хастингс" ЕООД 1 209 880.00 0.00
824105260 "ХЕМ" АД 2 383 653.00 233 903.82
203311407 "ХИДРОСТРОЙМОНТАЖ 92" ЕООД 1 147 296.16 0.00
040431478 "ХИРОН - Иновационен мениджмънт" ООД 1 115 615.50 0.00
175072185 "ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД 2 88 934.45 0.00
204108670 "ХРИСЕМ 7" ЕООД 1 34 127.50 10 780.00
202970066 "ЧИЛИ ОНЛАЙН" ООД 1 453 900.00 0.00
202896888 "ЮРОПИЪН ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1 58 293.02 56 122.78
832075353 "Юроспийд" ООД 1 134 722.48 74 458.69
115138606 ,,Петрол Комерс'' ЕООД 1 138 346.80 20 654.19
838168405 ,,Хидросистем'' ЕООД 1 235 743.96 183 622.14
200687817 “Буллтек" ООД 3 2 958 362.50 0.00
Страница (10/167):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).