English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
203094525 “Супердок“ ООД 1 50 475.12 25 214.81
202609809 “ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД 1 394 950.00 0.00
123654647 ”БАЛКАНПАК” ООД 3 4 703 391.00 992 707.07
115838010 „АГИ - 1" ООД 1 561 773.06 336 892.02
202978981 „Айс – Оупън” ООД 1 96 757.92 0.00
126048117 „Анита” ЕООД 1 215 350.00 0.00
117085223 „АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД 3 988 817.11 609 602.10
202385034 „АПИДП ИП Мартент” ЕООД 1 71 589.18 51 580.57
116560119 „Валли-10“ ЕООД 2 377 658.05 187 320.23
203586481 „Витал Концепт“ ООД 1 111 305.20 89 044.16
107588703 „ДЕСИТА” ЕООД 1 199 161.00 0.00
123018503 „ЕЛИТ – МОНТАЖ“ ООД 1 279 740.20 279 568.88
123634192 „ИТС-ИВОНА” ЕООД 1 821 500.00 574 700.00
202277432 „Ка Ен Ен София“ ООД 1 698 700.00 0.00
101672126 „Крисмар” ЕООД 1 126 100.68 68 925.19
204344157 „КРОА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД 1 192 426.36 0.00
202685487 „Максима 13” ЕООД 1 129 122.32 128 066.48
175115626 „Максън“ ЕООД 1 104 868.33 89 964.14
106580408 „Медико Инженеринг” ООД 1 211 001.60 0.00
204174993 „Моние България“ ЕООД 1 1 667 000.00 998 233.60
115801299 „МС и М” ООД 1 182 033.32 181 755.19
106593359 „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД 3 2 782 437.50 1 412 047.50
835009611 „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД 1 486 360.68 0.00
203880593 „Рой строй“ ЕООД 1 20 900.00 0.00
201617775 „Спорт Трейдинг“ ЕООД 1 132 331.28 26 466.25
Страница (10/153):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).