English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, чрез отдел "Техническа помощ" 1 3 043 385.32 1 966 988.84
121015056 Агенция за социално подпомагане, чрез отдел „Търгове“ в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ 1 48 225 223.20 30 175 157.03
175145249 АГЕНЦИЯ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И ОЦЕНКИ - ФИН ВИП ЕООД 1 132 852.56 91 754.89
123104518 АГЕНЦИЯ КАРИЕРА ООД 1 126 475.56 58 595.11
131282355 АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 2 3 499 415.78 0.00
130362903 АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 1 12 651 347.00 0.00
121604974 Агенция по заетостта 2 60 000 000.00 0.00
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 2 10 200 000.00 0.00
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 1 5 249 999.00 642 471.65
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 1 28 000 000.00 7 719 214.92
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 1 81 000 000.00 13 731 500.68
121604974 Агенция по заетостта 1 82 000 000.00 44 455 586.15
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 1 115 000 000.00 46 375 923.35
131236380 АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1 6 999 982.00 0.00
131236380 Агенция по обществени поръчки 1 1 368 574.00 289 725.74
000695089 Агенция,, Пътна инфраструктура" 1 1 502 411.04 150 241.10
103638799 АГИВА ООД 1 343 200.00 0.00
200813618 АГЛИКА ТРЕЙД ООД 1 2 796 836.89 660 507.33
000455464 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 1 3 499 928.11 0.00
204044811 АГРИМЕТРИКС ООД 1 394 316.67 0.00
115006106 АГРИЯ АД 1 3 575 455.00 0.00
203190592 АГРОКРИСТАЛ ООД 1 54 022.71 10 804.54
201988321 АГРОСТАРТ - АА ЕООД 1 195 962.03 39 192.40
822101173 АДА-СОФТ ООД 1 91 940.61 48 783.06
822101173 АДА-СОФТ ООД 1 235 094.24 0.00
Страница (10/165):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).