English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 28 755 007.40 9 988 652.59
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 23 814 393.53 10 563 330.28
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТУКТУРА" 1 5 184 886.77 2 214 052.51
200970861 АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ ЕООД 1 1 017 900.00 0.00
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 1 50 046 061.80 0.00
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 1 28 000 000.00 320 365.17
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 1 51 600 000.00 34 284 979.05
121015056 Агенция за социално подпомагане 1 64 966 534.16 53 018 433.54
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ОТДЕЛ "ТЪРГОВЕ" КЪМ ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" 1 24 000 000.00 13 836 180.00
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, чрез отдел "Техническа помощ" 1 3 505 721.27 1 525 878.80
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, чрез отдел "Техническа помощ" 1 3 043 385.32 2 153 312.88
121015056 Агенция за социално подпомагане, чрез отдел „Търгове“ в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ 1 48 225 223.20 39 799 149.22
175145249 АГЕНЦИЯ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И ОЦЕНКИ - ФИН ВИП ЕООД 1 132 852.56 91 754.89
123104518 АГЕНЦИЯ КАРИЕРА ООД 1 126 475.56 58 595.11
131282355 АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 2 3 499 415.78 0.00
130362903 АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 1 12 651 347.00 19 133.96
121604974 Агенция по заетостта 2 60 000 000.00 0.00
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 3 30 200 000.00 0.00
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 1 5 249 999.00 642 471.65
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 1 28 000 000.00 8 417 482.58
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 1 81 000 000.00 18 359 393.51
121604974 Агенция по заетостта 1 82 000 000.00 49 701 855.89
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 1 115 000 000.00 46 798 425.80
131236380 АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1 6 999 982.00 0.00
131236380 Агенция по обществени поръчки 1 1 368 574.00 289 725.74
Страница (10/175):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).