English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
202764851 ЯКИМО АГРО ИМПОРТ ООД 1 554 194.00 0.00
202498181 Ямайка ЕАД 1 157 765.60 157 765.60
175288934 ЯНА 2007 ЕООД 1 90 838.00 49 215.99
203650681 Яна Сиракова - СиЯна ЕООД 1 58 748.35 35 812.93
126711683 ЯНЕВ ЕООД 1 1 615 000.00 969 000.00
200558822 ЯНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 1 209 685.00 71 085.00
101679249 ЯНКА БЕЛЬОВА - НАЧАЛО ЕТ 1 164 145.63 32 829.13
814255710 ЯНТРА - ТРАНСПОРТ АД 1 118 947.00 79 903.18
131447541 ЯСКО КОМЕРС ЕООД 1 217 800.00 0.00
Страница (158/158):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).