English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
202469500 "БЕЛЛА 21" ООД 1 34 210.00 34 210.00
201424826 "БЕЛФОРТ-ДЕТЕЛИНА" ЕООД 1 82 332.84 23 733.19
203555176 "Бизконсулт адвайзър" ЕООД 3 340 624.00 165 590.40
204809389 "БИЗНЕСЛАБ" ООД 1 200 000.00 0.00
104119056 "БИЛЯНА" ООД 1 1 416 123.63 0.00
101159421 "БИНЕР" ООД 1 270 623.93 270 623.93
204801606 "Био Антисептика" ООД 1 226 636.54 0.00
205250764 "БИО БЮТИ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1 217 004.90 0.00
112029879 "БИОВЕТ" АД 3 5 565 391.50 0.00
205226521 "БИОРЕСУРС" ЕООД 1 248 141.00 0.00
204904296 "БИТЕК" ЕООД 1 232 280.88 0.00
205277050 "БЛОКЧЕЙН ХЕЛТ" ЕООД 1 234 778.00 0.00
113573168 "БЛУ ПОЙНТ" ЕАД 1 331 799.18 265 438.72
115842916 "БЛУРЕД" ООД 1 142 452.00 130 813.80
205265175 "БМ Солюшънс" ООД 1 249 997.00 0.00
200511057 "БОГОЯ-М" ООД 1 336 180.36 172 814.04
108692651 "БОРИ" ЕООД 1 115 394.40 0.00
128595875 "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД 1 303 640.00 222 162.84
205264098 "Брегахим" ООД 1 249 965.00 0.00
117671567 "БТБ БЪЛГАРИЯ" АД 1 399 710.00 274 377.93
115762445 "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД 2 1 589 250.00 1 105 475.00
204983525 "БУЛТЕКС КЪМПАНИ" ЕООД 1 218 708.16 0.00
126705405 "БУЛТЕМ" ООД 2 330 357.80 281 871.50
123627778 "Бунекс" ЕООД 1 60 043.63 38 336.29
176281871 "Български Младежки Форум" 1 88 650.88 0.00
Страница (4/184):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.